ಅಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವಳ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!

You may also like...