ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚಹಾಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

You may also like...