ಜಾರ್ಯ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ’: ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ

You may also like...