ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ 2 ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರೊನಾಗೆ ವರ ಬಲಿ; ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 95 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು

You may also like...