ಮದೀನಾ: ಮೇ 31 ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಸೀದಿಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಸೌದಿ ದೊರೆ

You may also like...