ಸಹೋದರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ೬೨,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಾಲಕ

You may also like...