ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚೀನಾವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂದ ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

You may also like...