ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮುಡಿಗೆ ಎಂಟು ಪದಕಗಳ ಗರಿ

ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂ. ರುಚಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂ‍ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂ. ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡದವರಿಲ್ಲ. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂ ಗೆ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನಣೆಯಾದರೆ ಇದೀಗ ಐಡಿಯಲ್ ಮುಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು...